string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIV/205/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)

Uchwała nr XXXIV/205/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2021 r.,  Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lipca 2021 r., Zarządzeniem     Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 46/2021 i Nr 46A/2021 z 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/197/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 27 370 825,78 zł zwiększa się do kwoty 28 645 598,78 zł, z tego:
1)    dochody bieżące z kwoty 26 563 275,13 zł zwiększa się do kwoty 26 573 441,13 zł

2)   dochody majątkowe z kwoty 807 550,65 zł zwiększa się do kwoty 2 072 157,65 zł 
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 8 660 432,89 zł zwiększa się do kwoty 8 669 560,89 zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3)  W § 2 ust. 1
      Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 29 607 673,84 zł zmniejsza się do kwoty
      29 556 378,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
    Wydatki bieżące w wysokości 25 936 391,27 zł zwiększa się do kwoty 25 978 557,27 zł.
5)   W § 2 ust. 1 pkt 2
     Wydatki majątkowe z kwoty 3 671 282,57 zł zmniejsza się do kwoty 3 577 821,57 zł   
6)  W § 2 ust. 4
       Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7) W § 2 ust. 3
     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 8 660 432,89 zł zwiększa się do kwoty 8 669 560,89 zł 
     zgodnie  z załącznikiem Nr 3.
8) W § 3 ust. 1
    Deficyt budżetu w kwocie 910 780,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych  
    środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie  864 222,54 zł oraz 
    przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
    o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8  ustawy w kwocie 46 557,52 zł.
9) W § 3 ust.2
     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 323 840,54 zł i łączną kwotę   
     planowanych rozchodów 1 413 060,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      
 Nr 1, 2, 3, 4, 6   do  Uchwały  Nr XXII/141/2020  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia   30 grudnia 
 2020 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (133kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (174kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (125kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (205kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (157kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (100kB) pdfmetryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2022, 14:21:46)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2022, 14:24:08)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 408