string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXII/203/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2021uchylająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834)

Uchwała nr XXXII/203/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2021


uchylająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834)


uchwala się co następuje:


§1. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/2/06 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 marca 2006 r. 
w sprawie przejęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie

Uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2021 roku przyjęto  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo, w związku z powyższym traci moc uchwała dotychczas obowiązująca, tj. uchwała Nr XXVIII/2/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przejęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo.
Uznać należy za zasadne podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia dotychczas obowiązującego regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo z uwagi na uchwalenie nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2021, 08:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404