string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXII/202/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2021w sprawie uchwalenia programu „Rogowska Karta Seniora”Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 19, pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

Uchwała nr XXXII/202/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2021


w sprawie uchwalenia programu „Rogowska Karta Seniora”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 19, pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)


uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się Program „Rogowska Karta Seniora”, zwany dalej „Programem”.

§2. 1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Rogowo.
2. Program ma na celu:
1) podniesienie aktywności społecznej osób starszych w zakresie kultury, rekreacji, sportu,
    turystyki i edukacji;
2) zwiększenie dostępności seniorów do usług i towarów;
3) wspieranie integracji społecznej osób w wieku senioralnym;
4) poprawę jakości życia seniorów;
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych

§3. Cele wskazane w §2 ust. 2 będą realizowane poprzez:
1) Nawiązanie współpracy z podmiotami, które w ramach prowadzonej działalności
    i realizowanych usług wyrażą wolę przyznania uprawnień (ulg, zwolnień, preferencji lub
                    dodatkowych świadczeń) uczestnikom Programu, zwanych dalej „partnerami Programu”;
2) Opracowanie, promocję i koordynację systemu uprawnień przyznanych uczestnikom
    Programu;
3) Upowszechnienie informacji o Programie, miejscach przyjaznych seniorom i partnerach     
                    Programu. 

§4. Adresatami Programu są osoby, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Rogowo,
      zwane dalej „seniorami”.
§5. 1. Dokumentem potwierdzającym prawo seniora do uczestnictwa w Programie jest „Rogowska Karta
          Seniora”, zwana dalej „Kartą”. 
2. Karta przyjmowana jest na wniosek seniora.
3. Karta zawiera imię, nazwisko i numer PESEL seniora oraz numer Karty. 
4. Karta ważna jest bezterminowo.
5. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

§6. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty dostępne są: 
1) W Referacie Gospodarczym, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Gminy w Rogowie
2) Na stronie internetowej www.rogowo.pl. 

§7. Wójt Gminy Rogowo w drodze zarządzenia określi: 
1) Wzór „Rogowskiej Karty Seniora”; 
2) Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Rogowskiej Karty Seniora”;
3) Wzór wniosku o przyznanie „Rogowskiej Karty Seniora”
4) Wzór deklaracji przystąpienia do Programu „ Rogowska Karta Seniora”. 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2021, 08:11:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411