string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXII/201/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2021w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ( M.P. z 2021 r., poz.951)

Uchwała nr XXXII/201/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2021


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ( M.P. z 2021 r., poz.951)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ( M.P. z 2021., poz.951 )  z  kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty  42 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym, średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego, ustala każdego roku w formie komunikatu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Na 2022 rok ogłoszono, iż podstawą do obliczenia podatku rolnego będzie średnia cena skupu żyta  wynosząca 61,48 zł za 1 dt. (M.P. z 2021 r., poz. 951).
Ponieważ organem uprawnionym ustawowo do obniżenia ceny skupu żyta jest rada gminy, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2021, 08:04:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544