string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXII/200/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.1372, poz. 1834) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022r (M.P. z 2021 r., poz. 724)

Uchwała nr XXXII/200/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2021


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.1372, poz. 1834) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022r (M.P. z 2021 r., poz. 724)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 1 zł od 1 m²  powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni, 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j.  Dz.U. z 2021r., poz. 485) i położonych na
terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 od 1 m2
powierzchni

     2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,10zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 4,28  zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, z wyjątkiem  letniskowych, dla których stawka wynosi 8,25zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
    3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 
         o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
        i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków 
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i płatach lokalnych  (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1170  z późn. zm.) Rada Gminy  w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.
Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych ww. ustawą. 
Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
na 2022 r. obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2021 r. ( M.P. z 2021 r., poz. 724).
Przedstawione w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków opłat lokalnych na rok 2022.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2021, 08:02:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 818