string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXII/199/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 1372, poz. 1834), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2021r., poz. 968), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022r (M.P z 2021r., poz. 724)

Uchwała nr XXXII/199/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2021


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 1372, poz. 1834), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2021r., poz. 968), obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022r (M.P z 2021r., poz. 724)


uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            560zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              680 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton            720zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
    za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton       
-o liczbie osi – dwie                            600zł
-o liczbie osi – trzy                700zł
-o liczbie osi – cztery i więcej            800 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
-o liczbie osi – dwie                  800zł
-o liczbie osi – trzy                1000 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                    1200 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                 850zł
- o liczbie osi – trzy                     1100zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej                                  1650zł

3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie     
    całkowitej  
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton     
-o liczbie osi – dwie                              1250zł
-o liczbie  osi – trzy                              1300zł
-o liczbie osi – cztery i więcej              1400zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                  1300 zł
-o liczbie osi – trzy                              1550zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                      1600 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                    1350zł
- o liczbie osi - trzy                    1600zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                      2400 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą      o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton              1680zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton              1680zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton                      1680 zł 
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                               1100 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       1250zł 
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                               1400 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej               1300zł  
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                               1400 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       1700zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                               1100 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       1700 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                               1900 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       1800 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                               1900zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                       2500zł 

7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
-od 7 ton i poniżej 12 ton                 1450 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o   
    dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                 500zł
-o liczbie osi – dwie                         800 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                         1000 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                 600zł
-o liczbie osi – dwie                                 1000zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                         1100 zł
c) wyższej niż 36 ton
- liczbie osi – jedna                         700zł 
-o liczbie osi – dwie                                 1200zł
-o liczbie osi - trzy i więcej                         1200 zł


9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                  600 zł
-o liczbie osi – dwie                          900zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          1000zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                  700 zł
-o liczbie osi – dwie                                  1300 zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          1100 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – jedna                          800zł
-o liczbie osi – dwie                                  1700zł
-o liczbie osi – trzy i więcej                          1300 zł

10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca                       2050 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca         2200zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
        i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy, w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych corocznie, w drodze obwieszczenia, 
przez ministra właściwego do spraw finansów.
Zaproponowane wysokości stawek nie przekraczają wartości ustawowych, określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz. 724).

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2021, 07:56:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 520