string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXII/198/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i 4, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, i z 2021 r., poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)

Uchwała nr XXXII/198/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2021


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i 4, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, i z 2021 r., poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Rogowo w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze 8.200,00 zł;
2) dodatek funkcyjny 2.520,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 30% 3.216,00 zł;
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% 1.640,00 zł.
wynagrodzenia zasadniczego
§ 2. Traci  moc  uchwała  nr II/9/2018  Rady Gminy Rogowo  z  dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ustalenie wynagrodzenia wójta gminy jest wyłączną kompetencją rady gminy. 
Ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych. Z art. 18 wymienionej ustawy wynika, że przepisy znowelizowanych  ustaw mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, 
i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.
Jednocześnie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określono zasady wynagradzania pracowników samorządowych.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2021, 07:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444