string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXII/197/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2021zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Uchwała nr XXXII/197/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego  2021 r., Uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2021 r.,  Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Rogowo     z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 46/2021 i Nr 46A/2021 z 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 października 2021 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1
        Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 26 151 028,02 zł zwiększa się do kwoty
        26 576 278,02 zł, z tego:
         1) dochody bieżące z kwoty 25 422 604,37 zł zwiększa się do kwoty 25 768 727,37 zł
         2) dochody majątkowe z kwoty 728 423,65 zł zwiększa się do kwoty 807 550,65 zł zgodnie
             z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)  W § 1 ust. 3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 8 079 281,13 zł zwiększa się do kwoty 8 082 658,13 zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3)  W § 2 ust. 1
     Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 28 723 006,08 zł zwiększa się do kwoty
     28 813 126,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 25 071 723,51 zł zwiększa się do kwoty 25 141 843,51 zł.
5)  W § 2 ust. 1 pkt 2
     Wydatki majątkowe z kwoty 3 651 282,57 zł zwiększa się do kwoty 3 671 282,57 zł.
6)  W § 2 ust. 3
     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 8 079 281,13 zł zwiększa się do kwoty 8 082 658,13 zł 
     zgodnie  z załącznikiem Nr 3.
7)  W § 2 ust. 4
       Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)  W § 2 ust. 5
      Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
      1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.
9)  Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok 
     zgodnie z załącznikiem nr 6.
10)  W § 3 ust. 1
       Deficyt budżetu w kwocie 2 236 848,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych  
       środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie  1 850 106,54 zł oraz 
       przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
       o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8  ustawy w kwocie 46 557,52 zł oraz przychodami 
       z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 340 184,00 zł.
11)  W § 3 ust.2
       Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 664 024,54 zł i łączną kwotę   
       planowanych rozchodów 427 176,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
12) W § 6
       Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
       wartościowych na:
        1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 
          1 000 000,00 zł;
        2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 340 184,00 zł. 
13) W §7
      Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
      1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, 
          określone w załączniku Nr 4.
14) W § 8
       Upoważnia się Wójta Gminy do:
        1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
           a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł;
           b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 340 184,00 zł
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3,
      4, 5,6  do  Uchwały  Nr XXII/141/2020  Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
      budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (154kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (392kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (137kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (196kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (117kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (130kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (126kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (104kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2021, 07:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388