string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXI/196/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 28 października 2021w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż na lata 2021-2026Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372

Uchwała nr XXXI/196/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 października 2021


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż na lata 2021-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372


uchwala się, co następuje:

§1.
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Nadróż na lata 2021-2026 stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§2.
Traci moc uchwała nr IX/1/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż na lata 2016-2023.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik (724kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (109kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2021, 10:34:17)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (23 listopada 2021, 10:36:50)
Zmieniono: dodano uzasadnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 444