Uchwała nr XXVI/37/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) z związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy (Dz.U.Nr 22, poz.181)

Uchwała nr XXVI/37/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) z związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy (Dz.U.Nr 22, poz.181)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


      Przewodniczący  Rady  Gminy

       Marek  Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVI/37/2005 (31kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 11:42:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3840