Uchwała nr XXVI/36/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVI/36/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)


                                                                                                     


Rada Gminy Rogowo
uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Rogowo.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji.

 


                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       
                                                                                 Marek Długokęcki 

Plik do pobrania Uchwała nr XXVI/36/2005 (33kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 11:34:46)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2005, 14:24:50)
Zmieniono: W załączniku nr 1 w pkt. 4 zmieniono słowo \"gospodarcze\" na \"gospodarskie\"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3644