string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVI/34/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U z 2002r Nr 9,poz 84 ze zm: Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 874, 110, poz 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz 1966, Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz 956)

Uchwała nr XXVI/34/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U z 2002r Nr 9,poz 84 ze zm: Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 874, 110, poz 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz 1966, Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz 956)


R a d a   G m i n y
      uchwala :
§ 1

Stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :

1. od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,245 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  12,00 zł,
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł,
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł,
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

a) od budynków letniskowych –  6,10 zł,
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 2,81 zł 

6.  od budowli – 2%
7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł,
8 od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –                                                   3,60 zł od 1 ha powierzchni, 
b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,05 zł od 1 m2 powierzchni                  

§  2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
- nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  będące własnością emerytów  i rencistów,             którzy  otrzymują świadczenia z tytułu  nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa.
Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwałą nr XXVI/34/2005 (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 11:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3465