string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVI/33/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 ze zmianami : Dz.U.z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U.z 2003r Nr 96, poz 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz 1966. Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291,Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) , obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.10.2005r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r ( M.P. Nr 62, poz. 859), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 68, poz. 956 )

Uchwała nr XXVI/33/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002r Nr 9, poz 84 ze zmianami : Dz.U.z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U.z 2003r Nr 96, poz 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz 1966. Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291,Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) , obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.10.2005r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r ( M.P. Nr 62, poz. 859), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 68, poz. 956 )


R a d a  G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       540 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    900 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton          1.080 zł

2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
   uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton        

-o liczbie osi – dwie                   1.150 zł 
-o liczbie osi – trzy                    1.150 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – trzy                    1.250 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej      1.250 zł 

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – cztery i więcej       1.654 zł

3.od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton      

-o liczbie osi – dwie                        1.252 zł 
-o liczbie  osi – trzy                        1.150 zł  

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton

-o liczbie osi – trzy                         1.577 zł 
-o liczbie osi – cztery i więcej           1.400 zł  

c)równej lub wyższej niż 26 ton

-o liczbie osi – cztery i więcej            2.452,80 zł

4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton          1.080 zł 
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton             1.080 zł  
c)od 9 ton i poniżej 12 ton                1.080 zł  

5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                      1.150 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                      1.413 zł 

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                     1.413 zł  
-o liczbie osi – trzy                      1.723 zł

6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – dwie                     1.150 zł

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                     1.936,29 zł 

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                     1.938 zł
-o liczbie osi – trzy                      2.505,15 zł 

7.od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

-od 7 ton i poniżej 12 ton                       330 zł

8.od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                    350 zł 

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – jedna                       360 zł 
-o liczbie osi – dwie                         850 zł  

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                     1.150 zł  
-o liczbie osi - trzy                      1.000 zł

9.od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

-o liczbie osi – jedna                      350 zł  

b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton

-o liczbie osi – jedna                     562 zł 
-o liczbie osi – dwie                       1.292 zł 

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie                        1.700 zł  
-o liczbie osi – trzy                         1.500 zł

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a)mniej niż 30 miejsc                                900 zł 
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc              900 zł 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVI/33/2005 (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 10:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3545