string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXVI/31/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz.84 ze zmianami Dz.U. z 2002 r Nr 200, poz.1683, z 2003 r Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956)

Uchwała nr XXVI/31/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz.84 ze zmianami Dz.U. z 2002 r Nr 200, poz.1683, z 2003 r Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.956)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2006 roku w wysokości 3,- zł.

§ 2

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej opłaty targowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVI/31/2005 (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 10:31:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3786