Uchwała nr XXVI/30/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U .z 2002r .Nr 9, poz. 84 ze zm.: Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966 , Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 Nr 281, poz 2782 , Dz.U.z 2005r Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 68, poz. 956 )

Uchwała nr XXVI/30/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 24 listopada 2005


w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U .z 2002r .Nr 9, poz. 84 ze zm.: Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966 , Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 Nr 281, poz 2782 , Dz.U.z 2005r Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 68, poz. 956 )


R a d a   G m i n y
u c h w a l a   :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości  37 zł od jednego posiadanego psa.
Dla osób, które weszły w posiadanie psa po 1 czerwca roku podatkowego ustala się stawkę podatku w wysokości 18,50 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od posiadania psów :

1. jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego stanowiące samodzielną posesję, nie będącą gospodarstwem rolnym w celu pilnowania nieruchomości .

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania najpóźniej do 15 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy w Rogowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXVI/30/2005 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2005, 10:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3595