string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXII/138/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320)

Uchwała nr XXII/138/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok, zmienioną Zrządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2020 r., Uchwałą   Nr XV/81/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą  Nr XVI/95/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 czerwca   2020 r., Uchwałą Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia  29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem     Nr 31/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 57/2020 i Nr 58A/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2020 r., Uchwałą Nr XX/120/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 60A/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXI/131/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 67/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 28 642 947,05 zł zwiększa się do kwoty 29 426 074,05 zł, z tego:
1)    dochody bieżące z kwoty 25 217 484,74 zł zwiększa się do kwoty 25 569 341,94 zł
2)    dochody majątkowe z kwoty 3 425 462,31 zł zwiększa się do kwoty  3 856 732,11 zł  
       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 8 947 201,75 zł zwiększa się do kwoty 8 984 395,75 zł zgodnie 
     z załącznikiem Nr 3.  
3)  W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 27 331 828,05  zł zmniejsza się do kwoty 27 119 039,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 24 823 796,05 zł zwiększa się do kwoty 24 894 007,05 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 2 508 032,00 zł zmniejsza się  do kwoty 2 225 032,00 zł.
6) W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 8 947 201,75 zł zwiększa się do kwoty 8 984 395,75 zł zgodnie                             z załącznikiem Nr 3.
7)W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)W § 3 ust. 1
Nadwyżka budżetowa w wysokości 2 307 035,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
9) W § 3 ust.2
     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 491 596,36 zł i łączną kwotę   
     planowanych rozchodów 2 798 631,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 3, 4, 6, do Uchwały Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia                   2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (189kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (192kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (137kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (176kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (134kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (76kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 lutego 2021, 16:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351