string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXII/141/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz, 2245; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320)

Uchwała nr XXII/141/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz, 2245; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:                                    
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 23 130 670,00 zł,  
          z tego:
          1)  dochody bieżące w kwocie 22 980 670,00 zł.
          2)  dochody majątkowe w kwocie 150 000,00 zł.
       2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
       3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
          1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
                zleconych ustawami w wysokości 6 892 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 24 240 970,00 zł, 
           z tego:
          1) wydatki bieżące w kwocie  22 139 668,00 zł.
          2) wydatki majątkowe  w kwocie  2 101 302,00 zł.                     
       2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
       3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
          a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
                i innych   zadań   zleconych    ustawami   w   wysokości 6 892 400,00 zł, zgodnie
                z załącznikiem Nr 3.
       4. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
       5.  Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
           1) dotacje    dla    jednostek   sektora    finansów   publicznych 577 327,00 zł, zgodnie
                z załącznikiem Nr 5,
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 1 110 300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami  
             pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
      2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 511 476,48 zł i łączną kwotę    
          planowanych rozchodów 401 176,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
§ 4. 1.Ustala  się  dochody  w  kwocie  60 000 zł  z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż 
          napojów  alkoholowych  oraz wydatki  w  kwocie 58 000,00 zł na  realizację  zadań 
          określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów           alkoholowych. 
        2. Ustala się  wydatki w  kwocie  2 000,00 zł na  realizację  zadań  określonych 
            w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
        3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
            korzystanie  ze  środowiska  na  2021 rok:  wpływy  w  wysokości 1 900,00 zł; 
            wydatki w  wysokości  24 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
        4. Wyodrębnia  się  w  budżecie  kwotę  765 000,00 zł  dochodów  i   kwotę  
              765 000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
        5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 446 871,94 do dyspozycji sołectw, zgodnie   
               z załącznikiem nr 8.
§  5. Tworzy się rezerwy:
        1) ogólną w wysokości 114 355,00 zł,
        2) celową w wysokości 60 645,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
                kryzysowego.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów wartościowych  na:
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
           1 000 000,00 zł,
       2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 110 300,00 zł, 
       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 401 176,48 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
       1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
           określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
       1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
           a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
           b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie  1 110 300,00  zł,       
           c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
                zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 401 176,48 zł.
       2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu
                umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
                zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
                budżetowy na łączną kwotę 1 000 000 zł.
       3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
                paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na
                uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych
                polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
                klasyfikacji budżetowej,  
       4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł. 
       5) udzielania poręczeń i gwarancji.
       6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
                bank prowadzący obsługę budżetu. 
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 
           budżetowym 2021 w wysokości 300 000,00 zł, z tego:
       1) gwarancji do kwoty  100 000,00 zł.
       2) poręczeń do kwoty   200 000,00 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
         Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (322kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1355kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (170kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (181kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (124kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (189kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (113kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (167kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (5 lutego 2021, 13:47:02)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 lutego 2021, 16:05:04)
Zmieniono: poprawiono numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 392