string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXII/142/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2020w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713)

Uchwała nr XXII/142/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”  złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. 
2. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Rogowo, w imieniu której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.
§ 2. Całkowita łączna wartość wydatków Gminy Rogowo w ramach Projektu wynosi 13 653,20 zł., w tym: kwota wydatków w 2020r. –1 429,67 zł, w 2021 –  4 991,28 zł, w 2022r. – 4 951,28  zł, w 2023r. –  2 280,97 zł.
§ 3. Wysokość wkładu własnego Gminy Rogowo w realizację projektu wynosi  7 350,00 zł i jest to wkład w formie pieniężnej ponoszony w latach 2021- 2023.
§ 4. Całkowita łączna wartość projektu wynosi 19 065 714,81 zł., w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 16 205 857,54 zł. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Gminy Rogowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Województwo Kujawsko – Pomorskie jako Lider  projektu złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”   w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. 
W konsekwencji tego zdarzenia zakwalifikowano projekt do realizacji i przyznano mu dofinansowanie, w tym dla Gminy Rogowo jako jednego z 80 Partnerów tego Projektu, w kwocie 16 205 653,20 zł. Gmina Rogowo poniesie wkład własny w wysokości 7 350,00 zł w formie zasiłków okresowych, celowych, stałych, dodatku/oddelegowania dla pracownika merytorycznego oraz kosztów oprogramowania, karty SIM i urządzeń do teleopieki.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 000 potrzebujących wsparcia w codziennym  funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie 01.07.2020- 30.06.2023. 
Podjęcie niniejszej  uchwały jest warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku do realizacji i podpisania umowy o dofinansowanie.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (5 lutego 2021, 13:33:35)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 lutego 2021, 16:04:26)
Zmieniono: poprawiono numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 362