string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXI/132/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030.Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284. poz. 374) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 92)

Uchwała nr XXI/132/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284. poz. 374) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 92)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIII/65/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030, zmienioną  Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 stycznia 2020 r., Zarządzeniem          Nr 21/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 28A/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienia się:
Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie  z załącznikiem Nr 2.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (15 grudnia 2020, 09:40:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352