string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXI/134/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2020w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz.713, poz. 1378) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018 poz. 2244), obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021r (M.P. z 2020 r., poz. 673)

Uchwała nr XXI/134/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz.713, poz. 1378) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018 poz. 2244), obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021r (M.P. z 2020 r., poz. 673)


uchwala się, co następuje: 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo : 
1) od gruntów: 
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
        w ewidencji gruntów i budynków  - 0,95 zł od 1 m²  powierzchni,
    b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
        zbiorników sztucznych – 4,85 zł od 1 ha powierzchni,
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
        przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, 
    d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9
         października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802, poz.1086) i położonych na terenach,
         dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
         zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
         wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
         gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa
        budowlanego – 3,28 od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części: 
   a) mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
        części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł od 1 m²  powierzchni
        użytkowej,
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
        siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
    d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
        zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
        przez organizacje pożytku publicznego  - 4,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem 
        letniskowych, dla których stawka wynosi 8,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o
    podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

---
Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i płatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2018 poz. 2244) Rada Gminy  w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.
Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych ww. ustawą. 
Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. obwieszczeniem z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 673).
Przedstawione w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków opłat lokalnych na rok 2021.


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2020, 13:49:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 805