string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXI/135/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2020w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz.333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz.982)

Uchwała nr XXI/135/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz.333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz.982)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
       rok podatkowy 2021 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
       19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
       podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2020 r., poz.982)  z  kwoty
       58,55 zł za 1 dt do kwoty  41,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i         
       wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

---
Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym, średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego, ustala każdego roku w formie komunikatu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Na 2021 rok ogłoszono, iż podstawą do obliczenia podatku rolnego będzie średnia cena skupu żyta  wynosząca 58,55 zł za 1 dt. (M.P. z 2020 r., poz. 982).
Ponieważ organem uprawnionym ustawowo do obniżenia ceny skupu żyta jest rada gminy, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne


Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2020, 13:40:09)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2020, 13:50:35)
Zmieniono: dodano podpis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 983