string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXI/137/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 27 listopada 2020w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz.492)

Uchwała nr XXI/137/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz.492)


uchwala się, co następuje: 
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Powierza się Wójtowi Gminy Rogowo uprawnienie do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo oraz sposobu ich ustalania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 
§ 4. Traci moc uchwała XX/124/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 5177).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (14 grudnia 2020, 13:24:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610