string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XX/124/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 22 października 2020w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz.492)

Uchwała nr XX/124/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 października 2020


w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, poz.492)


uchwala się, co następuje: 
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogowo do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogowo oraz sposobu ich ustalania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
    Urszula Czerska

Plik do pobrania Regulamin (73kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2020, 12:47:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385