string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XX/128/2020Rady Gminy Rogowoz dnia 22 października 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego RojewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293, 471, 1086)

Uchwała nr XX/128/2020
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 października 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rojewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293, 471, 1086)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rojewo.2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawione zostały na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  sposób zwyczajowo  przyjęty  na  terenie  gminy.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
           Urszula Czerska

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (1468kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2020, 12:29:28)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (23 listopada 2020, 12:32:31)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411