string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/19/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 grudnia 2002zmieniająca uchwałę Nr.XXVI/29/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 124 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 155 , poz.1014 z 1998 roku z późn. zmianami)

Uchwała nr III/19/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 grudnia 2002


zmieniająca uchwałę Nr.XXVI/29/2001 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 124 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 155 , poz.1014 z 1998 roku z późn. zmianami)


Rada Gminy

uchwala , co następuje :

 

 

I.         W uchwale Nr XXVI/29/2001 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok, zmienionej uchwałami :

-          Nr XXVIII/2/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2002 r.,

-          Nr XXIX/6/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 kwietnia 2002 r.,

-          Nr XXX/13/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 25 czerwca 2002 r.,

-          Nr 8/2002 zarządu Gminy w Rogowie z dnia 6 sierpnia 2002 r.,

-          Nr XXXI/15/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 września 2002 r.

-          Nr XXXII/16/2002 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 października 2002 r.

-          Nr 11/2002 r. Zarządu Gminy w Rogowie z dnia 12 listopada 2002 r,

-          Nr II/17/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r.

wprowadza się następujące zmiany :

 

§ 1 otrzymuje brzmienie

 

§1

 

1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 7.593.588 zł w tym :

 

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

   zadań zleconych ustawami na kwotę 651.911 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

   na kwotę 52.300 zł.

- subwencja ogólna w kwocie 4.371.271 zł. z tego :

 

część podstawowa w kwocie 1.307.430 zł

część oświatowa w kwocie 2.823.099 zł

część rekompensująca w kwocie 240.742 zł

 

§ 2 otrzymuje brzmienie :

 

§2

 

1.         Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 7.671.951 zł, w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

   zadań zleconych ustawami na kwotę 651.911 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

   problemów alkoholowych na kwotę 52.300 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie 5.314.463 , w tym na :

   - wynagrodzenia w kwocie 2.450.623 zł (§ 4010,4040,4100)

   - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 557.011 zł ( § 4110,4120 )

   - dotacje z budżetu w kwocie 1.500 zł

b ) wydatki majątkowe w kwocie 2.357.488 zł.

 

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 78.363 zł są przychody pochodzące z :

   - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 78.363 zł.

 

§3

 

I. W załączniku Nr. 1 i 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1.

    do niniejszej uchwały .

II. W załączniku Nr.3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr.2

    do niniejszej uchwały.

III. W załączniku Nr. 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr.3

     do niniejszej uchwały.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Plik do pobrania Uchwała nr III/19/2002 (36kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (135kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (45kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (36kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 września 2005, 13:41:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3482