string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr III/20/2002Rady Gminy w Rogowiez dnia 27 grudnia 2002w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami / oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późn. zmianami/

Uchwała nr III/20/2002
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 grudnia 2002


w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami / oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późn. zmianami/


Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. wykaz planowanych wydatków budżetu gminy Rogowo, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2. ostateczne terminy dokonywania wydatków, o których mowa w pkt. 1

 

 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 określony w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe przeznaczone na wydatki w wykazie gromadzone będą na subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Rogowo.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uchwała nr III/20/2002 (34kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (32kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (37kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (28 września 2005, 11:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3120