string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXV/27/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 września 2005zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)

Uchwała nr XXV/27/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2005


zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.124 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)


R a d a  G m i n y

uchwala , co następuje :

§ 1         

 

W uchwale Nr XXI/8/05 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej :

-         uchwałą Nr XXII/9/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r ,

-         zarządzeniem Nr 5 /2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r,

-         uchwałą Nr XXIII/22/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 kwietnia 2005 r,

-         zarządzeniem Nr 7/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 28 kwietnia 2005 r,

-         zarządzeniem Nr 11/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 31 maja 2005 r,

-         uchwałą Nr XXIV/24/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 czerwca 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1)     W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 11.381.190 zł zwiększa się do kwoty 11.412.014 zł.

w tym :

-         dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.100.550 zł zwiększa się do kwoty 1.106.610 zł.

 

 

2)     W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 13.591.795  zł zwiększa                się do kwoty 13.622.619 zł .

w tym :

-         Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  1.100.550 zł zwiększa się do kwoty 1.106.610 zł .

3)     W § 2 ust.2 lit.a                            

Wydatki bieżące w wysokości 7.229.534 zł zwiększa  się do kwoty 7.248.258 zł.

w tym na :

-         wynagrodzenia osobowe z kwoty 2.826.819 zł zmniejsza się do kwoty 2.824.819 zł ,

-         pochodne od wynagrodzeń z kwoty 654.809 zł zwiększa się do kwoty 654.944 zł ,

-         dotacje z budżetu z kwoty 6.300 zwiększa się do kwoty 8.100 zł .

4)     W § 2 ust.2 lit. b

Wydatki majątkowe w wysokości 6.362.261 zł zwiększa  się do kwoty 6.374.361 zł .

§ 2

  1. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie załączniki Nr 1,2,3,5,6,8 do uchwały Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.
  2. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2005 rok,  o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
  3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          i innych zadań zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
  5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik           Nr 4 do niniejszej uchwały .
  6. Dochody i wydatki samodzielnej jednostki budżetowej obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 3

          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.        

§ 4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr XXV/27/2005 (37kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (75kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (66kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (52kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (62kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (56kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 września 2005, 09:10:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3056