string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/64/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869, poz. 2245)

Uchwała nr XIII/64/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869, poz. 2245)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 16/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 23/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 26/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2019 r., Uchwałą  Nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2019 r., Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XII/58/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 
1) W § 1 ust. 1 Dochody budżetu  gminy  na  2019 rok w wysokości  24 581 840,45 zł  zmniejsza się do kwoty 24 172 352,45 zł, z tego:
1) dochody bieżące stanowią kwotę 23 612 700,31 zł
2) dochody majątkowe z kwoty 969 140,14 zł zmniejsza się do kwoty 559 652,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
3) W § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 28 809 640,45 zł zmniejsza się do kwoty 28 145 452,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W  § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 22 959 350,45 zł zmniejsza się do kwoty 22 937 350,45 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe z kwoty 5 850 290,00 zł zmniejsza się do kwoty 5 208 102,00 zł.
6) Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7) W § 3 ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie 3 973 100,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 253,88 zł;
2. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 971 846,12 zł.
8) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 328 276,48 zł i łączą kwotę planowanych rozchodów 355 176,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
9) W § 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie  2 500 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 971 846,12 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 571 808,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 zł.
10) W § 7 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 3.
11) W § 8 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 500 000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 971 846,12 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 571 808,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 zł.
§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 4, 7 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (351kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (852kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1561kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (557kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (337kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2020, 08:14:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764