string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/65/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).

Uchwała nr XIII/65/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).


Rada Gminy postanawia:
§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem    Nr 2 do Uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035, zmieniona Zarządzeniem Nr 30/19 i Nr 30A/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/50/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r., Zarządzeniem             Nr 50A/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/56/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września, Zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 października 2019 r. 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (385kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (3319kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (454kB) pdf
Plik do pobrania Objaśnienia (1586kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2020, 07:59:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809