string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIII/66/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245),

Uchwała nr XIII/66/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245),


Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24 968 378,00 zł;  
          z tego:
    1)  dochody bieżące w kwocie 21 988 605,00 zł.
    2)  dochody majątkowe w kwocie 2 979 773,00 zł.
      2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 6 641 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 23 396 570,00 zł; 
           z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie  21 550 774,00 zł.
2) wydatki majątkowe  w kwocie  1 845 796,00 zł.                     
      2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                       i  innych   zadań   zleconych    ustawami   w   wysokości 6 641 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5.  Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje    dla    jednostek   sektora    finansów   publicznych w kwocie              218 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3.1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 571 808,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę 
          wcześniej zaciągniętej pożyczki.
      2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 555 176,48 zł i łączną kwotę    
          planowanych rozchodów 2 126 984,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
§ 4. 1.Ustala  się  dochody  w  kwocie  57 000,00 zł  z tytułu  wydawania  zezwoleń               na sprzedaż napojów  alkoholowych  oraz wydatki  w  kwocie 55 000,00 zł                    na  realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
       2. Ustala się  wydatki w  kwocie  2 000,00 zł na  realizację  zadań  określonych  
            w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
       3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
            za korzystanie  ze  środowiska  na  2020 rok:  wpływy  w  wysokości 1 900,00 zł;  
            wydatki w  wysokości  31 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
       4. Wyodrębnia  się  w  budżecie  kwotę  715 000,00 zł  dochodów  i   kwotę 
             715 000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
       5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 427 027,29 do dyspozycji sołectw, zgodnie  
              z załącznikiem nr 8.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 115 900,00 zł,
2) celową w wysokości 59 100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów wartościowych  na:
       1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 555 176,48 zł. 
§ 7.  Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie      555 176,48 zł; 
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań          z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł. 
5) udzielania poręczeń i gwarancji.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 
           budżetowym 2020 w wysokości 300 000,00 zł, z tego:
1) gwarancji do kwoty  100 000,00 zł.
2) poręczeń do kwoty   200 000,00 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (3549kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1210kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (1090kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (526kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (207kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (523kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (192kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (1385kB) pdf
Plik do pobrania Informacja (182kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (4914kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 stycznia 2020, 15:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640