string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XIII/69/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 , poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690 i poz.2473 ) w związku z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869)

Uchwała nr XIII/69/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 , poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690 i poz.2473 ) w związku z art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869)


uchwala się co następuje
§ 1 W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/51/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogowie, wprowadza następujące zmiany: 
1) § 6  w ust.1 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się  pkt. 11, 12 , 13,14 i 15  w
    brzmieniu 
11) Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz ochrony
        ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej zespołu
        interdyscyplinarnego; 
12) Realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
         wykonywania zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny;
13) Realizacja zadań określonych w ustawie w zakresie dodatków energetycznych 
14) Realizacja zadań określonych w ustawie w zakresie dodatków mieszkaniowych
15) Ustalanie uprawnień  osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
        środków publicznych w zakresie uregulowanym w art. 52 ustaw o świadczeniach z opieki
        zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych” ,
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
          Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 15:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 752