string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/71/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie

Uchwała nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie


Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2016.2826) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.


Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik - regulamin (156kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 14:59:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624