string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/72/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz w związku z art. art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 .)

Uchwała nr XIII/72/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz w związku z art. art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 .)


uchwala się, co następuje:

 § 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Rogowo odbierać będzie od właściciela nieruchomości w każdej ilości następujące odpady komunalne: 
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji;
7) odzież i tekstylia;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony;
11) przeterminowane leki;
12) chemikalia;
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
14) zużyte baterie i akumulatory;
15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałość po segregacji).

 § 2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałość z segregacji) oraz odpady ulegające biodegradacji:
a) z budynków wielolokalowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień oraz w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) z budynków jednorodzinnych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie oraz w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) papier i tektura: nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
4) metale: nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
5) tworzywa sztuczne: nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
6) szkło: nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
7) opakowania wielomateriałowe: nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

§ 3. 1. Odpady, o których mowa w § 2 pkt 3 – 7, odbierane będą przy użyciu ogólnodostępnych pojemników w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
2. Pojemniki w punktach selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1, będą dostępne o każdym czasie.
3. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać odpady, o których mowa w ust. 1, do ogólnodostępnych pojemników w punktach selektywnego zbierania tych odpadów. 

§ 4. 1. W Gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące odpady komunalne z ustaloną częstotliwością: 
1) odzież i tekstylia: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
3) odpady budowlane i rozbiórkowe: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
4) zużyte opony: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
5) przeterminowane leki: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
6) chemikalia: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
8) zużyte baterie i akumulatory: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu; 
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie rzadziej niż raz na miesiąc w godzinach pracy punktu. 
2. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w ust. 1, świadczyć będzie usługi w zakresie odbierania odpadów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00. 
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady, o których mowa w ust. 1, do punktu selektywnego zbierania tych odpadów.

§ 5. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Rogowie pisemnie, ustnie lub telefonicznie (pod numerem telefonu 54 280 16 22, w godzinach pracy urzędu) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/32/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez  właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom.2016.2728).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 14:55:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563