string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/73/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )

Uchwała nr XIII/73/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Rogowo w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać w Urzędzie Gminy w Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną. 

2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub na skrzynkę e-mail: esp@rogowo.pl;
2) deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/30/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2016.2727).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
  Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - wzór deklaracji (148kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 14:52:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651