string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/74/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 , poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 6j ust. 1, ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )

Uchwała nr XIII/74/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 , poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 6j ust. 1, ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )


uchwala się, co następuje:

 § 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

 § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w  § 2. ust. 1. 
3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 § 3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego pojemnika lub worka i stawki za pojemnik lub worek ustalonej w niniejszej uchwale. 
§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny: 
1) za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 2,96 zł miesięcznie, 
2) za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 3,94 zł miesięcznie, 
3) za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 5,91 zł miesięcznie, 
4) za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 6,90 zł miesięcznie, 
5) za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 8,87 zł miesięcznie, 
6) za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 11,82 zł miesięcznie, 
7) za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 24,63 zł miesięcznie, 
8) za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 54,18 zł miesięcznie 
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w  § 4. ust. 1.

§ 5. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za worek przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny: 
1) za worek o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 8,45 zł miesięcznie, 
2) za worek o pojemności 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 16,93 zł miesięcznie, 
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w  § 5. ust. 1.

§ 6. 1. Dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 164,00 zł od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2.  Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w  § 6. ust. 1. 
§  7. Traci moc Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2019.1741).

§  8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uzasadnienie (105kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 14:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671