string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XIII/75/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2019w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 )

Uchwała nr XIII/75/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 )


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1.  Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez
   właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z góry, bez wezwania do dnia
   25 każdego miesiąca.
2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli
    nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy z góry, bez wezwania do dnia
    25 każdego miesiąca.
3. Ryczałtową opłatę roczną dotycząca nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ich właściciele uiszczają z góry w terminie do 31 maja w przypadku nieruchomości, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
4. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1-3 określa odrębna uchwała.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą gotówką poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy w Rogowie lub przelewem na rachunek bankowy: Gmina Rogowo nr 39 1600 1462 1016 7699 9000 0008 BNP PARIBAS oraz u sołtysa w formie inkasa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Rogowo Nr XII/29/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2016.2825)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

                          Przewodniczący Rady Gminy
                          Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 stycznia 2020, 14:43:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 751