string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XII/59/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2019r. poz. 1170), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019r w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r ( M.P. z 2019r.poz. 1020), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020r ( M.P z 2019r. poz. 738 )

Uchwała nr XII/59/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2019r. poz. 1170), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019r w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r ( M.P. z 2019r.poz. 1020), obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020r ( M.P z 2019r. poz. 738 )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
       1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
           a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 830,00 zł
           b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 380,00 zł
           c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton         1 600,00 zł
       2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
           za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
           a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton       
               -o liczbie osi – dwie                           1 950,00 zł
               -o liczbie osi – trzy                 1 950,00 zł
               -o liczbie osi – cztery i więcej         1 950,00 zł
           b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
               - o liczbie osi – dwie                 1 950,00 zł
               - o liczbie osi – trzy                 1 950,00 zł
               -o liczbie osi – cztery i więcej                 2 100,00 zł
           c)równej lub wyższej niż 26 ton
               - o liczbie osi – dwie                 2 100,00 zł
               - o liczbie osi – trzy                 2 000,00  zł 
               - o liczbie osi – cztery i więcej                              2 100,00 zł
       3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
           masie całkowitej  
           a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton     
                - o liczbie osi – dwie                         1 950,00 zł
                - o liczbie  osi – trzy                         1 950,00 zł
                - o liczbie osi – cztery i więcej         2 100,00 zł
           b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
                - o liczbie osi – dwie                 2 100,00 zł
                - o liczbie osi – trzy                         2 100,00 zł
                - o liczbie osi – cztery i więcej                 2 100,00 zł
           c)równej lub wyższej niż 26 ton
                - o liczbie osi – dwie                 2 100,00 zł
                - o liczbie osi - trzy                 2 100,00 zł
                - o liczbie osi – cztery i więcej                 2 400,00 zł
        4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
            lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
            a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1 950,00 zł
            b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton         1 950,00 zł
            c) od 9 ton i poniżej 12 ton         1 950,00 zł
        5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
            przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
            dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
            a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                  - o liczbie osi – dwie                         2 100,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej         2 100,00 zł 
            b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                  - o liczbie osi – dwie                         2 100,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej         2 100,00 zł  
            c) wyższej niż 36 ton
                  - o liczbie osi – dwie                         2 000,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej         2 100,00 zł
         6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
             przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
             zespołu pojazdów :
             a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                  - o liczbie osi – dwie                          2 100,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej          2 100,00 zł
             b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                  - o liczbie osi – dwie                          2 100,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej          2 100,00 zł
             c) wyższej niż 36 ton
                  - o liczbie osi – dwie                          2 100,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej          2 500,00 zł 
         7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
             całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
             prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
                  - od 7 ton i poniżej 12 ton          1 660,00 zł
         8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
             równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
             a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                  - o liczbie osi – jedna                  1 950,00 zł
                  - o liczbie osi – dwie                  1 950,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej          1 950,00 zł
             b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                  - o liczbie osi – jedna                  1 950,00 zł
                  - o liczbie osi – dwie                          1 950,00 zł
                  - o liczbie osi – trzy i więcej          1 950,00 zł
             c) wyższej niż 36 ton
                  - liczbie osi – jedna                  2 100,00 zł 
                  - o liczbie osi – dwie                          1 700,00 zł
                  - o liczbie osi - trzy i więcej          1 700,00 zł
         9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
             całkowitej zespołu pojazdów :
             a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
                   - o liczbie osi – jedna                   1 950,00 zł
                   - o liczbie osi – dwie           1 950,00 zł
                   - o liczbie osi – trzy i więcej           1 950,00 zł
             b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
                   - o liczbie osi – jedna                   1 950,00 zł
                   - o liczbie osi – dwie                   1 950,00 zł
                   - o liczbie osi – trzy i więcej           1 950,00 zł
             c) wyższej niż 36 ton
                   - o liczbie osi – jedna           2 000,00 zł
                   - o liczbie osi – dwie                   2 000,00 zł
                   - o liczbie osi – trzy i więcej           2 000,00 zł
          10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
              a) mniejszej niż 22 miejsca           2 000,00 zł
              b) równej lub większej niż 22 miejsca   2 100,00 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                     Marek Długokęcki

Plik o pobrania Uzasadnienie (55kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2019, 08:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568