string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XII/61/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2019w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz.1815), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2019r. poz.1256,.poz. 1309) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M.P. z 2019 poz.1017 )

Uchwała nr XII/61/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz.1815), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2019r. poz.1256,.poz. 1309) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M.P. z 2019 poz.1017 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M.P. z 2019r. poz.1017 )  z  kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 40,50 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uzasadnienie (57kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2019, 14:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609