string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XII/63/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2019w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437)

Uchwała nr XII/63/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437)


Rada Gminy Rogowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022, będących w posiadaniu Gminy Rogowo w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (145kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2019, 14:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659