string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXIII/22/2005Rady Gminy w Rogowiez dnia 26 kwietnia 2005zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.124 ust.l pkt.l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)

Uchwała nr XXIII/22/2005
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 26 kwietnia 2005


zmieniająca uchwałę Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.124 ust.l pkt.l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.)


Rada Gminy

uchwala , co następuje :

 

§1

 

W uchwale Nr XXI/8/05 r. Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zmienionej :

-           uchwałą Nr XXII/9/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r,

-           zarządzeniem Nr 5 /2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany :

 

1)         W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 13.413.397 zł zmniejsza się do kwoty 11.271.718 zł w tym :

-           środki z programów strukturalnych i spójności UE z kwoty 2.810.141 zł zmniejsza się

do kwoty 915.337 zł,

-           dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z kwoty

468.357 zł zmniejsza się do kwoty 152.557 zł.

 

2)         W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 13.413.397 zł zwiększa się do kwoty 13.482.323 zł.

 

3)         W § 2 ust.2 lita

Wydatki bieżące w wysokości 7.028.314 zł zwiększa się do kwoty 7.097.239 zł.

 

4) W § 2 ust.2 lit. b

Wydatki majątkowe w wysokości 6.385.083 zł zwiększa się do kwoty 6.385.084 zł

w tym : -    wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE z kwoty 2.810.141 zł

zmniejsza się do kwoty 915.337 zł.

 

5 ) W § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

W budżecie gminy ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.210.605 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest planowana do zaciągnięcia pożyczka

długoterminowa z WFOŚ i GW w kwocie 2.210.605 zł.

 

6)         W § 4 ust.l otrzymuje brzmienie :

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rozchodu oraz ich wysokości, które zestawione są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały .

 

7)         § 11 otrzymuje brzmienie :

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2005 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

 

§2

 

1.         W wyniku wprowadzonych zmian o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki

Nr 1,2,4,5, 6 i 9 do uchwały Nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 lutego

2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.

2.         Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2005 rok,

o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3.         Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zawiera

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

4.         Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik

Nr 3 do niniejszej uchwały .

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Plik do pobrania Uchwała nr XXIII/22/2005 (34kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (1069kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1089kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 3 (592kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 4 (317kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 5 (284kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (29 czerwca 2005, 14:32:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3006