string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/17/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).

Uchwała nr III/17/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2019-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).


Rada Gminy postanawia:
§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z Załącznikiem    Nr 2 do Uchwały.
§ 3
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XXVII/48/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032 zmieniona: Uchwałą Nr XXVIII/1/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/8/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 34/18 Wójta Gminy Rogowo   z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIII/31/18 Rady Gminy Rogowo z  dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 47/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 65/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 października 2018 r. 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Długokęcki

Plik do pobrania Objaśnienia (127kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik (4822kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 13:59:53)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 14:10:37)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 774