string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/21/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710)

Uchwała nr III/21/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Radni Rady Gminy Rogowo otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego.

§ 2. Ustala się ryczałt miesięczny dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji w wysokości :
1) dla wiceprzewodniczących Rady Gminy 700,00 zł
2) dla przewodniczących komisji 700,00 zł
3) dla pozostałych radnych 600,00 zł

§ 3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet w formie ryczałtu, radny otrzymuje jeden ryczałt, najwyższej wysokości z przysługującego mu tytułu. 

§ 4. Diety pomniejsza się z tytułu każdej nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji o  50% kwoty diety określonej w § 2.

§ 5. Diety będą wpłacane na konto wskazane przez radnego lub w kasie Urzędu Gminy Rogowo za dany miesiąc do dnia 5 następnego miesiąca.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/16/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sie wójtowi gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uzasadnienie (31kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 10:40:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979