string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/19/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007)

Uchwała nr III/19/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie wsparcia  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), jeżeli dochód  osoby samotnie gospodarującej , dochód osoby                   w rodzinie lub  dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2   W przypadku gdy  dochód, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej , osoby w rodzinie lub  rodziny, pomoc o której mowa w   § 1 może być przyznana dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „ Posiłek w szkole i w domu ” przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r.  ( M.P. z 2018r. poz. 1007 ) na zasadzie zwrotu wg następujących zasad .


tabela
tabela

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XIII/40/16 Rady Gminy Rogowo z 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo ( Dz.Urz. Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2016r. poz. 3014)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uzasadnienie (13kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 10:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 805