string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/18/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354)

Uchwała nr III/18/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości  21 176 480 zł,  
          z tego:
    1)  dochody bieżące w kwocie 20 229 389,86 zł.
     2)  dochody majątkowe w kwocie 947 090,14 zł.
        2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
  zleconych ustawami w wysokości 5 522 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości  25 404 280 zł, 
           z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie  19 598 016 zł.
2) wydatki majątkowe  w kwocie  5 806 264 zł.                     
        2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań   zleconych    ustawami   w   wysokości 5 522 100 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5.  Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje    dla    jednostek   sektora    finansów   publicznych 243 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 5,
2) dotacje dla jednostek spoza  sektora   finansów   publicznych 172 520 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 6. 
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 4 227 800 zł zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi
         z zaciąganych kredytów i pożyczek.
  2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 582 976,48 zł i łączną kwotę    
      planowanych rozchodów 355 176,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
§ 4. 1.Ustala  się  dochody  w  kwocie  56 000 zł  z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż napojów  alkoholowych  oraz wydatki  w  kwocie 53 000 zł na  realizację  zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
        2. Ustala się  wydatki w  kwocie  3 000 zł na  realizację  zadań  określonych  w gminnym
    programie przeciwdziałania narkomanii.
        3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
    ze środowiska  na  2019 rok:  wpływy  w  wysokości 7 000 zł; wydatki w  wysokości  33 100 zł,
            zgodnie z załącznikiem Nr 8.
         4. Wyodrębnia  się  w  budżecie  kwotę  566 360 zł  dochodów  i   kwotę  566 360 zł wydatków na
             gospodarkę odpadami komunalnymi.
         5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 393 830,43 do dyspozycji sołectw, zgodnie 
             z załącznikiem nr 9.
§  5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 108 000 zł,
2) celową w wysokości 52 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów
wartościowych  na:
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
           1 500 000 zł,
       2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 227 800 zł, w tym na  
           wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków 
           pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 745 617 zł,
       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 227 800  zł, w tym na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 745 617 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 355 176,48 zł.
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu
                umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy na łączną kwotę 1 000 000 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych
polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
klasyfikacji budżetowej,  
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł. 
5) udzielania poręczeń i gwarancji.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu. 
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 
           budżetowym 2019 w wysokości 300 000 zł, z tego:
1) gwarancji do kwoty  100 000 zł.
2) poręczeń do kwoty   200 000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  i podlega publikacji w Dzienniku
 Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

. Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (477kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (858kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (428kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (396kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (133kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (138kB) pdf
Plik do pobrania Przychody i Rozchody (359kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (362kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (141kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 9 (184kB) pdf
Plik do pobrania Informacja (141kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (231kB) pdfmetryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 10:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 946