string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/16/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018w sprawie wystąpienia Gminy Rogowo ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z §44 Statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2001 r. Nr 12, poz. 122)

Uchwała nr III/16/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie wystąpienia Gminy Rogowo ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z §44 Statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2001 r. Nr 12, poz. 122)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1 

Gmina Rogowo występuje ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie na zasadach określonych w Statucie Związku Gmin Rypińskich.

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo .

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                          Marek  Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 09:39:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792