string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/15/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994,poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. z 2018r. poz. 1936 )

Uchwała nr III/15/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994,poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. z 2018r. poz. 1936 )


uchwala się , co następuje:

§1.W uchwale Nr XVII/30/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 września 2008r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ wprowadza się następującą zmianę :
1) § 2 otrzymuje brzmienie :
„ § 2. Udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rogowo w Walnym Zebraniu
Członków oraz uczestnictwa w organach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin
Dobrzyńskich Region Północ Panu Zbigniewowi Zgórzyńskiemu Wójtowi Gminy Rogowo”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rogowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 09:36:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 756