string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/14/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354)

Uchwała nr III/14/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/2/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/7/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 7/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 11/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXX/17/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 21/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/23/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 30/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 36/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIII/30/18 Rady Gminy Rogowo  z dnia  25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXV/36/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 54/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2018 r., Zarządzeniem     Nr 56/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/37/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 62/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia  22 października 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/43/18 Rady Gminy Rogowo  z dnia 15 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 71/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 74/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22 351 828,45 zł zwiększa się do kwoty
23 073 727,32 zł, z tego:
1) dochody bieżące z kwoty 21 996 404,05 zł zwiększa się do kwoty 22 019 915,09 zł
2) dochody majątkowe z kwoty 355 424,40 zł zwiększa się do kwoty 1 053 812,23 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust. 3 pkt 1 
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami z kwoty 7 685 781,45  zł zwiększa się do kwoty 7 689 061,45  zł zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
3)  W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 30 799 428,45 zł zmniejsza się do kwoty
25 832 956,32 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 21 556 072,45 zł zmniejsza się do kwoty 21 132 225,32 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 9 243 356,00 zł zmniejsza się  do kwoty 4 700 731,00 zł.
6) W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami z kwoty 7 685 781,45 zł zwiększa do kwoty 7 689 061,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7)W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)W § 3 ust. 1
Deficyt budżetu w kwocie 2 759 229,00  zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie
1 000 411,80 zł,
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 758 445 zł,
3. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 372,20 zł.
9) W § 3 ust. 2
Określa się  łączną  kwotę  planowanych  przychodów  3 059 464,26 zł  i  łączną  kwotę
planowanych rozchodów 300 235,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
10)W § 6 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 
1 500 000 zł, 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 372,20 zł.
11) W § 7
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
określone w załączniku Nr 3.
12) W § 8 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie  1 500 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie  1 000 372,20 zł.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki     
      Nr 1, 2, 3, 4, 7  do Uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r.
      w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (492kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (574kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (472kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (451kB) pdf
Plik do pobrania Przychody i Rozchody (362kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (448kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (31 stycznia 2019, 09:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850