string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/13/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r, poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )

Uchwała nr II/13/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r, poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 )


Rada uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/48/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018r w sprawie Statutu Gminy Rogowo ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r, poz. 5910).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 10:48:51)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 16:07:42)
Zmieniono: poprawiono nr

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 860