string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/12/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1892, Dz. U. z 2018r.poz. 1669) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( M.P. z 2018 poz.1004 )

Uchwała nr II/12/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1892, Dz. U. z 2018r.poz. 1669) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( M.P. z 2018 poz.1004 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( M.P. z 2018r. poz.1004 )  z  kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 39,50 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 10:39:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788