string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/11/2018Rady Gminy Rogowoz dnia 5 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722 ) , obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r ( M.P. z 2018r. poz. 745)

Uchwała nr II/11/2018
Rady Gminy Rogowo
z dnia 5 grudnia 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722 ) , obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r ( M.P. z 2018r. poz. 745)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo : 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m²  powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, 
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U.poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 3,70  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem  letniskowych, dla których stawka wynosi 7,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2018, 10:37:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 997